Servicedesk

Alles wat u moet weten over de Arbeidstijdenwet

Werkgevers zijn bij het inzetten van personeel verplicht om zich aan de arbeids- en rusttijden te houden die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. In deze wet staat precies vermeld hoe lang werknemers (achter elkaar) mogen werken en na hoeveel tijd zij rust moeten nemen.

 

De toepassing van de Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedere werknemer die in dienst is bij een werkgever. Voor werknemers, maar ook voor stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden. In sommige gevallen geldt de wet ook voor zelfstandigen, bijvoorbeeld in situaties waarbij de veiligheid van derden in het geding is. Denk aan vervoerssectoren, de mijnbouw en de civiele onderwaterbouw.

 

Afwijkende bepalingen voor de Bouwnijverheid

Voor sommige groepen werknemers gelden afwijkende regels, zoals in de cao voor de Bouwnijverheid. Als het naleven van regels uit de Arbeidstijdenwet plotselinge gevaarlijke situaties het adequaat handelen zou belemmeren, hoeft de wet niet te worden nageleefd. Dan wordt er bij de cao afgeweken van deze wet. De cao voor de Bouwnijverheid wijkt in het voordeel van de werknemer af van de Arbeidstijdenwet: er is afgesproken dat de normale arbeidsduur 40 uur per week en 8 uur per dag bedraagt. Daarnaast geldt voor de bouwplaatswerknemer dat als de arbeidstijd, de voorgeschreven pauze en de reistijd samen meer dan 11,5 uur per dag bedragen, de arbeidstijd zal worden ingekort.

 

Verplichtingen werkgever

Bent u werkgever? Dan zijn er een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen:

  • U moet een urenregistratie van werknemers bijhouden. De Arbeidsinspectie moet namelijk kunnen zien of de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd.
  • U moet het arbeidspatroon van uw werknemers schriftelijk vastleggen en veranderingen tijdig doorgeven.
  • Op grond van de Arbowet bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op te stellen met arbeidstijden, risico’s en de manier waarop u die risico’s wilt beperken.
  • U moet rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. In de cao is vastgelegd dat op verzoek van de werknemer in onderling overleg de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden worden vastgelegd.

 

Controle op naleving

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, voert steekproefsgewijs controles uit. Wanneer u de wettelijke regels niet naleeft, legt de Inspectie SZW een boete op, eventueel na een waarschuwing. Boetes worden per persoon per dag berekend met een maximum van € 11.250 voor natuurlijke personen en € 45.000 voor rechtspersonen. Als een bedrijf binnen twee jaar nóg een overtreding maakt, kan de boete met 50% worden verhoogd.

 

Voldoet u aan alle arbeidsvoorschriften?

Een veilige werkomgeving is in het belang van iedereen, zeker in de bouw. Om die te garanderen, wilt u niet alleen weten wie er op de bouwplaats aanwezig is, maar ook of zij aan alle arbeids- en veiligheidsvoorschriften voldoen. Niet voor niets is de wet- en regelgeving op dit gebied streng en zijn de boetes bij overtreding en nalatigheid hoog. De Bouwplaats Check-in van Hillson maakt het veel gemakkelijker om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Lees hier meer!

 

Bron: Bouwend Nederland